Sessions fotogràfiques

Fotografia familiar

Fotografia per empreses

Fotografia de mascotes

Política de privacitat

1. RESPONSABLE

A. Dades de contacte del Responsable

El responsable de les dades recaptades mitjançant aquesta web és Alba Casado amb adreça Carrer Vilassar 14, 08014 Barcelona. Vostè podrà contactar amb el responsable mitjançant el següent Email info@lacamereta.com o en el telèfon 619 47 31 25

B. Identitat i dades de contacte del representant

Alba Casado  

2. FINALITAT

A. Descripció ampliada dels fins del tractament

Gestió de sol·licituds

B. Terminis o criteris de conservació de les dades

Conservarem les dades durant el temps que sigui necessari per a atendre la sol·licitud i complir amb les obligacions legals exigides. Les dades que vostè ens ha facilitat seran conservats mentre siguin necessaris per a les finalitats indicades en el punt 2.A., o també seran emmagatzemades pel temps exigit per diferents legislacions aplicables.

C. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada

Les dades recollides mitjançant la pàgina web no seran utilitzats per a prendre decisions automatitzades.  

3. LEGITIMACION

A. Legislació aplicable

La legislació aplicada és el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de 27 d’abril de 2016 així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

B. Detalls de la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic o interès públic o interès legítim

Art. 6, apartat 1 lletra a. Que considera el consentiment de l’interessat com una base legítima per al tractament de dades personals continguts en aquest fitxer.

C. Obligació o no de facilitar dades i conseqüències de no fer-ho

No està obligat a facilitar-nos les dades, no obstant això, serà necessari per a poder gestionar els suggeriments o peticions que necessiti fer-nos mitjançant la pàgina web.  

4. DESTINATARIS

A. Destinataris

Organitzacions o persones directament relacionades amb l’empresa, Administració pública amb competència en la matèria

B. Destinataris específics

No existeixen

C. Decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables

No existeixen.

D. Transferències internacionals

No existeixen  

5. DRETS

A. Com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament

L’interessat podrà conèixer, modificar, o eliminar les dades que l’empresa posseeixi sobre la seva persona mitjançant correu electrònic facilitant el seu DNI o bé per correu postal al C/ Vilassar 14, Baixos 2, 08014 Barcelona.

B. Dret a retirar el Consentiment prestat

L’interessat podrà retirar les dades que l’empresa posseeix sobre la seva persona mitjançant correu electrònic facilitant el seu DNI o bé per correu postal a C/ Vilassar 14, Baixos 2, 08014 Barcelona.

C. Dret a reclamar davant l’Autoritat de Control

L’interessat podrà reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades sobre tota incidència que pugui sorgir-li.  

6. PROCEDÈNCIA

A. Informació detallada de l’origen de les dades

Facilitades pel propi interessat

B. Categories de dades que es tracten

Nom Email Telèfon